หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
     
                 ++  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร   คดีแพ่ง - คดีอาญา -คดีธุรกิจ - คดีทรัพย์สินทางปัญญา 
            - คดีแรงงาน - คดีจัดการมรดก เป็นต้น 
                 +++ รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 
                 +++ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะบียนบริษัท  ห้าง ร้านต่างๆ 
                 +++  รับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   จดทะเบียนธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
                 +++  ให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
                 +++  จัดทำและตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท 
         +++รับรองลายมือชื่อ และ เอกสาร (Notarial Services Attorney)   
บริการด้านคดีความ

   รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา 
     ร่างคำฟ้อง เขียนอุทธรณ์ ฎีกา ร่างคำร้องคดีต่างๆ  ร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม  
     รวมทั้งดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาในชั้นสอบสวนและในชั้นศาล  
     รับมอบอำนาจในการสืบทรัพย์ บังคับคดี  ยึดทรัพย์ ทำการขายทอดตลาด   
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีแรงงาน
 • คดีล้มละลาย
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • คดีปกครอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม --->

 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 

รับจดทะเบียน จัดตั้ง เพิ่ม-ลดสาขา เพิ่ม - ลดทุน ย้าย เลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างร้าน เครื่องจักร อาหารและยา(อ.ย) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า คณะบุคคล
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • จดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน บริษัท
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • ขอมีเลขประจำตัวนายจ้าง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม --->

 

บริการด้านสัญญา

 

รับร่างและตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาจ้างแรงงาน
 • สัญญาจ้างทำของ
 • สัญญากู้ยืมเงิน
 • สัญญาค้ำประกัน
 • พินัยกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม --->

 

บริการที่ปรึกษากฎหมาย
 • บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายชั่วโมง)
 • บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (แบบรายเดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม --->

 

บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนสิทธิบัตร
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม --->

 

บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com , wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax :