หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

ขายแผ่นซีดี (ถูกกฎหมาย) ผิดกฎหมายหรือไม่

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

บริการด้านคดีความ
คดีแพ่งทั่วไป
 • คดีกู้ยืมเงิน
 • คดีเช็ค
 • คดีละเมิด
 • คดีฟ้องเพิกถอนนิติกรรมสัญญา
 • คดีบัตรเครดิต
 • คดีจำนองและบังคับจำนอง
 • คดีอุบัติเหตุรถยนต์
 • คดีค้ำประกัน
 • คดีเช่าซื้อ
 • ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอดถอนผู้จัดการมรดก
 • ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นคนสาบสูญ
 • คดีแพ่งอื่นๆ
คดีที่ดินและขับไล่
 • ฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • ฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
 • ฟ้องขับไล่ (กรณีสร้างกำแพงรุกลํ้า)
 • ฟ้องขับไล่ (กรณีขายฝาก)
 • ฟ้องขับไล่ (กรณีเช่าทรัพย์)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีเช่าชื้อ )
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีสร้างถนนรุกล้ำ)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีขออาศัย)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีวัดฟ้องขับไล่)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีสัญญาจะชื้อจะขาย)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีสัญญาจะชื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร )
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีตาม พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ )
 • ฟ้องขอจดทะเบียนภาระจำยอม
 • คำฟ้องเรื่องทางจำเป็น ขอให้เปิดทางเดิน
 • ฟ้องให้เปิดทางสาธารณะ
 • ร้องครอบครองปรปักษ์
 • คดีที่ดินและคดีขับไล่อื่นๆ
คดีครอบครัวและผู้เยาว์
 • ขอศาลศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
 • ฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการจัดการ สินสมรสซึ่งจะต้องจัดการร่วมกันหรือต้อง ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้การสมรสเป็นโมฆะ
 • ฟ้องหย่าในกรณีหย่าโดยความยินยอม
 • ฟ้องหย่าทั่วไป
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริตและขอถอนถอด-แต่งตั้งผู้อนุบาล
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 • คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้อนุบาล
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • คดีครอบครัวและผู้เยาว์อื่นๆ
คดีอาญา
 • คดีฉ้อโกง
 • คดีลักทรัพย์
 • คดียักยอกทรัพย์
 • คดีเช็ค
 • คดีหมิ่นประมาท
 • คดีชิงทรัพย์
 • คดีบุกรุก
 • คดีทำร้ายร่างกาย
 • คดีปลอมแปลงเอกสาร
 • คดียาเสพติด
 • คดีพยายามฆ่า
 • คดีข่มขืนกระทำชำเรา
 • คดีพรากผู้เยาว์
 • คดีอาญาอื่นๆ
คดีพิเศษต่างๆ
 • คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • คดีแรงงาน
 • คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • ฟ้องเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • คดีล้มละลาย
การบังคับคดี
 • การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้และการอายัดสิทธิเรียกร้อง
 • การฟ้องคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้
 • การบังคับคดีแพ่ง และคดีอาญา
 • การค้ำประกันในศาล
 • การงดการบังคับคดี
 • การถอนการบังคับคดี
 • การเพิกถอนการขายทอดตลาด
 • การบังคับคดีฟ้องขับไล่
 • การร้องขอกันส่วน
 • การขอขัดทรัพย์
 • การขอรับชำระหนี้จำนองและหนี้บุริมสิทธิ
 • การขอเฉลี่ยทรัพย์

 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com , wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864