หน้าแรก
แบบฟอร์มสัญญา
บทความกฎหมาย
 
บริการของเรา
บริการด้านคดีความ
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านสัญญา
บริการที่ปรึกษาปัญหากฎหมาย
บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
บทความกฎหมาย

ขับรถชนสัตว์...จะทำอย่างไรดี

โยกย้าย...เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

การครอบครองปรปักษ์ทรัพย์ของผู้อื่น

ขายแผ่นซีดี (ถูกกฎหมาย) ผิดกฎหมายหรือไม่

การยึดหรืออายัดเงิน

ข้อปฏิบัติเมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เหตุตามกฎหมายในการฟ้องขับไล่

เช็คกับความผิดทางอาญา

การยอมความในคดีอาญา

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียน

กรณีที่บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน ได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น หรือในกรณีที่ประสงค์จะเลิกกิจการ ก็จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ทั้งนี้การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้ กำหนดไว้

วัตถุประสงค์และรูปแบบของการจดทะเบียน

การจดทะเบียนธุรกิจนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะเลือก ประกอบธุรกิจในรูปแบบใด ก็จะจดทะเบียนธุรกิจตามประเภทธุรกิจนั้น เช่น
  • ธุรกิจเจ้าของคนเดียว จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์
  • ธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนเป็นรูปแบบคณะบุคคล
  • ธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ธุรกิจบริษัทจำกัด จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด

    จากนั้น เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นรูปแบบองค์กรเรียบร้อยแล้ว ถ้าธุรกิจดำเนินไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจากที่จดทะเบียนไว้แต่เริ่มแรกก็ ไม่เป็นไร แต่ถ้าเมื่อไรมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจากที่เคยจดทะเบียนไว้แต่ เริ่มแรก ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากรทันที มิเช่นนั้นหากดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยไม่แจ้งต่อราชการ ก็จะมีความเสียหายในรูปแบบของ "ค่าปรับ" หรือ "ให้สิ่งที่กระทำเป็นถูกยกเลิกได้" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้
รายการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
จดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,คณะบุคคล,ห้างร้านต่าง ๆ
/
/
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
/
เพิ่ม-ลด กรรมการ, ผู้ถือหุ้น
/
ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท
/
/
เพิ่ม-ลด สาขา บริษัท
/
/
เพิ่มทุน - ลดทุน
/
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
/
จดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน - บริษัท และชำระบัญชี
/
/
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
/
จดทะเบียนขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
/
แจ้งการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีต่าง ๆ
/

อัตราค่าบริการ (โทรติดต่อสอบถาม หรือสอบถามทางอีเมล์)

รายละเอียด
1. จดทะเบียนบริษัท (รวมค่าธรรมเนียม ทุน 1 ล้านแรก ) ทุนล้านต่อไป คิดเพิ่มตามค่าธรรมเนียมปกติของราชการ
2. จดทะเบียนตั้งหจก.
3. จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล
4. ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร
5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่, กรรมการเข้าออก, เปลี่ยนอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น,
6. จดทะเบียนเพิ่มทุน - ลดทุน
7. จดทะเบียนเลิกบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี

 

ขอบเขตของงานบริการ


1.
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งคณะบุคคล และจดทะเบียนพาณิชย์
2.
จด ทะเบียนแก้ไข นิติบุคคล ในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขา เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯ
3.
จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินการชำระบัญชี
4.
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.
ขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล คณะบุคคล
6.
จดเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
7.
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ


 

กลับหน้าแรก - - - >>

Copyright 2011 W&K GROUP LAW OFFICE All Rights Reserved.
E-mail : wandkgroup@gmail.com ,wandkgroup@hotmail.com
Tel : 081-430-5299 Fax : 02-727-8864