..เราคือ...
      ผู้ให้บริการด้านกฎหมายครบวงจร โดยทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี

       สำนักงานฯของเรา บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับว่าความคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงการรับจดทะเบียนธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา การร่างสัญญาธุรกิจ การรับรองลายมือชื่อและแปลเอกสาร รวมถึงการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ และการบังคับคดี

       การบริการของเรายึดถือผลประโยชน์ของลูกความเป็นสำคัญ โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรม

 

"บริการด้วยใจ และความซื่อตรง" 

 
 
 
 

 

บริการด้านคดีความ

รับว่าความคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เขียนอุทธรณ์-ฎีกา สืบทรัพย์บังคับคดี ประกันตัวผู้ต้องหา-จำเลย
 

 

บริการตรวจร่างสัญญา

ตรวจร้่างสัญญาทุกประเภท ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ร่างบันทึกข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ออกโนติ๊ส (Notice) 
 
 
 

 

บริการที่ปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแบบรายเดือน และรายชั่วโมง ให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่ดิน ฯลฯ
 

 

บริการรับรองเอกสาร

รับรองเอกสารและลายมือชื่อโดยทนายความ (Notarial Services Attorney)  รับรองเอกสารไปต่างประเทศ  รับรองเอกสารเรียนต่อต่างประเทศ เอกสารทำงาน รับรองคำแปล รับรองสัญญา ฯลฯ 

อ่านต่อ / Read more
 

 

 บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร  บริการจดทะเบียนลิขสิทธิ์  Intellectual Property
 

 

 บริการตัวแทน-นายหน้า อสังหาริมทรัพย์

 

ตัวแทน-นายหน้า ซื้อขาย ให้เช่า และฝากขายอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนรังวัดที่ดิน-ติดต่อสำนักงานที่ดินตรวจสอบกรรมสิทธิที่ดิน เอกสารสิทธิต่าง จัดทำเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน 
 

  

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 
 
  

บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ แปลสูติบัตร แปลบัตรประชาชน แปลสัญญาธุรกิจ แปลเอกสารเรียนต่อต่างประเทศ

อ่านต่อ / Read more

 

    กฎหมายน่ารู้    

  

เจ้าของบ้านเช่า โดนฟ้องว่าบุกรุกบ้านตัวเอง

หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า หรือผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และใช้สิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที

คดีรถหาย - รถหายในห้างสรรพสินค้า ใครต้องรับผิด

กรณีห้างมีการแจกบัตรจอดรถ ห้างต้องรับผิด ถึงแม้จะติดประกาศยกเว้นความรับผิดชอบ

ลูกนอกสมรส - การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

แม้พ่อให้ใช้นามสกุล และแจ้งในใบเกิดว่าเป็นพ่อ ก็ยังเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ