บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 • จดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน บริษัท
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • ขอมีเลขประจำตัวนายจ้าง


จดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,
คณะบุคคล,ห้างร้านต่าง ๆ

 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • เพิ่ม-ลด กรรมการ, ผู้ถือหุ้น
 • ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท
 • เพิ่ม-ลด สาขา บริษัท
 • เพิ่มทุน - ลดทุน
 • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
 • จดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน - บริษัท และชำระบัญชี
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จดทะเบียนขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปรึกษาทนาย >>


27 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 3820 ครั้ง