บริการด้านคดีความ

สำนักงานทนายความ ดับบลิวแอนด์เคกรุ๊ป
ให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ

  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทั้งในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา
  • เขียนอุทธรณ์ ฎีกา ร่างคำฟ้อง คำร้องต่างๆ
    ร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
  • ประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลย ในชั้นสอบสวน
    ชั้นอัยการ
    และชั้นศาล
  • สืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้
คดีแพ่งทั่วไป

- คดีกู้ยืมเงิน
- คดีเช็ค
- คดีละเมิด
- คดีฟ้องเพิกถอนนิติ
  กรรมสัญญา
- คดีบัตรเครดิตคดีจำนอง
  และบังคับจำนอง
- คดีอุบัติเหตุรถยนต์
- คดีค้ำประกัน
- คดีเช่าซื้อร้อง
- ขอเป็นผู้จัดการมรดก
- ร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
  เป็นคนสาบสูญ

ปรึกษาทนาย 
คดีที่ดินและขับไล่

- ฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหา
  เกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
- ฟ้องขับไล่
  (กรณีเช่าทรัพย์)

- ฟ้องขับไล่
  (กรณีสัญญาจะชื้อ
  จะขาย)

- ฟ้องขอจดทะเบียน
  ภาระจำยอม
- ฟ้องเรื่องทางจำเป็น
  ขอให้เปิดทางเดิน
- ฟ้องให้เปิดทาง
  สาธารณะ

- ร้องครอบครองปรปักษ์

การบังคับคดี
- การยึดทรัพย์สินของ
  ลูกหนี้
และการอายัด
  สิทธิเรียกร้อง

- การฟ้องคดีอาญาข้อหา
  ฉ้อโกงเจ้าหนี้
- การบังคับคดีแพ่ง
  และคดีอาญา
- การงดการบังคับคดี
- การถอนการบังคับคดี
- การเพิกถอนการขาย
  ทอดตลาด
- การบังคับคดีฟ้องขับไล่
- การร้องขอกันส่วน
- การขอขัดทรัพย์
- การขอรับชำระหนี้จำนอง
  และหนี้บุริมสิทธิ
- การขอเฉลี่ยทรัพย์

ปรึกษาทนาย 
คดีครอบครัวและผู้เยาว์

- ขอศาลศาลมีคำสั่ง
  เปลี่ยนแปลงข้อสัญญา
  ในสัญญาก่อนสมรส
- ขอให้ศาลมีคำสั่ง
  อนุญาต

  แทนความยินยอมของคู่
  สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการ
  จัดการสินสมรส
- ขอให้ศาลมีคำสั่งให้การ
  สมรสเป็นโมฆะ
- ฟ้องหย่า
- ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็น
  บุตรชอบด้วยกฎหมาย
- ฟ้องเรียกค่าอุปการะ
  เลี้ยง
ดูบุตร
- คดีเกี่ยวกับอำนาจ
  ปกครอง

- ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็น
  ผู้อนุบาล
- ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็น
  ผู้ไร้
ความสามารถ
  หรือเสมือนไร้

  ความสามารถ

ปรึกษาทนาย 
คดีอาญา

- คดีฉ้อโกง
- คดีลักทรัพย์
- คดียักยอกทรัพย์
- คดีเช็ค
- คดีหมิ่นประมาท
- คดีชิงทรัพย์
- คดีบุกรุก
- คดีทำร้ายร่างกาย
- คดีปลอมแปลงเอกสาร
- คดียาเสพติด
- คดีพยายามฆ่า
- คดีข่มขืนกระทำชำเรา

คดีพิเศษต่างๆ
- คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
- เครื่องหมายการค้า
- คดีแรงงาน
- คดีล้มละลาย
- คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 

ปรึกษาทนาย 


15 มีนาคม 2565

ผู้ชม 5099 ครั้ง